Cultuur
Sluiten
KUNST & CULTUUREDUCATIE

Financiën cultuureducatie

Iedere basisschool pakt het anders aan: cultuureducatie. Veel aandacht voor muziek of juist een koppeling tussen drama en taal. En wat als je een ontwikkelwens hebt op het gebied van cultuureducatie? Hoe maak je het praktisch mogelijk en hoe zorg je voor verduurzaming? Op deze pagina geven we je graag meer inzicht in de beschikbare financiële middelen voor cultuureducatie op jouw school.

Financiën

Voor cultuureducatie op jouw school zijn er verschillende potjes met geld beschikbaar. Op deze pagina geven we je graag meer informatie met betrekking tot de beschikbare financiën die je als school beschikbaar kunt hebben voor cultuureducatie op jouw school. Hoeveel geld je precies beschikbaar hebt, is afhankelijk of je bijvoorbeeld aan CMK deelneemt. In de tabel hieronder vind je meer informatie over de beschikbare gelden.

 

Nog even extra info op een rijtje:

Cultuur
Beschikbare gelden per jaarAfhankelijk van begroting school
• Advies: €25,- tot €28,50 per leerling
(Zie tekst en tabel op deze pagina voor meer toelichting)
Waar zijn deze gelden in beheer en wie betaalt ze uit?De lumpsumgelden komen binnen bij het schoolbestuur. De school/het schoolbestuur betaalt activiteiten, bekostigd uit de lumpsumgelden, dus zelf uit.
Lumpsumgelden zijn bedoeld voor vele activiteiten, waaronder cultuureducatie.
Voorbeelden uitvoer• Aanbod Cultuurplein (via Cultuurplein te boeken of rechtstreeks met aanbieders)
• Theatervoorstellingen Kinderboekenweek
• Andere voorstellingen, waaronder Phion
• Erfgoedlessen
• Museumbezoeken
• e.d.
Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK)
Beschikbare gelden per jaar
In de periode van 2021-2024, afhankelijk van jaar van instromen
• € 500 per school plus
• €5 per leerling
Waar zijn deze gelden in beheer en wie betaalt ze uit?Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK): neemt jouw school deel aan CMK ? Dan heeft Cultuurplein deze gelden voor jouw school in beheer. Cultuurplein ontvangt voorafgaand aan de uitvoer van activiteiten ten behoeve van CMK (volgens projectplan) een offerte van de aanbieder. Na goedkeuring van Cultuurplein op deze offerte vindt vervolgens uitvoer van de (project)plannen plaats. Na uitvoer hiervan stuurt de desbetreffende aanbieder een factuur, conform offerte, naar Cultuurplein.
Voorbeelden uitvoerAfhankelijk van projectplan school. UItvoer is vooral gericht op deskundigheidsbevordering, verduurzaming en borging.

 

Meer informatie over lumpsumgelden & vereenvoudiging rekenregels vanaf 1 januari 2023

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) krijgt elke school een basisfinanciering voor alle kosten die zij maakt, dit is de lumpsum. Deze gelden komen binnen bij het schoolbestuur waar de school onderdeel van uitmaakt. Dit is directe financiering die door het bestuur en de school zelf besteed kan worden. Per 1 januari 2023 gaat het nieuwe wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs‘ in. Hiermee vindt er een vereenvoudiging van de budgetten plaats. Dit betekent dat er een totaal basisbedrag per school en een bedrag per aantal leerlingen beschikbaar is en dat er geen aparte rekenregel voor cultuureducatie meer is. 

Hoe kun je er in de praktijk mee om gaan?
Omdat cultuureducatie dus niet meer specifiek benoemd wordt, is interne afstemming tussen ICC’er en directeur over het beschikbare budget cultuureducatie dus noodzakelijk. Zorg voor een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie, je kunt hiervoor ons advies uit de groene tabel overnemen. Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie. Bespreek dit dus tijdig zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting. 

Scholen krijgen met deze vereenvoudigde bekostiging meer vrijheid in het besteden van de budgetten. Waardoor je er als school en/of bestuur ook voor kunt kiezen om meer budget vrij te maken ten behoeve van cultuureducatie. Denk dan aan de volgende budgetten: Leermiddelen, Scholingsbudget, WerkdrukverlagingNationaal Programma Onderwijs

Meer weten over de infrastructuur van cultuureducatie en de financiering? Lees verder op de website van Cultuur Oost.

 

Geld uit andere budgetten besteden aan cultuureducatie

Scholen hebben daarnaast bestedingsvrijheid in andere budgetten en kunnen er dus voor kiezen om meer budget vrij te maken ten behoeve van cultuureducatie. Denk dan aan de volgende budgetten: Leermiddelen, Scholingsbudget, Werkdrukverlaging, Nationaal Programma Onderwijs.

Heb je na het doorlezen van dit overzicht nog steeds vragen? Neem contact op met de cultuurcoach!

Direct contact met één
van onze medewerkers?

Bel 0578 760100.

Schrijf je in voor onze algemene nieuwsbrief