Cultuur
Sluiten
KUNST & CULTUUREDUCATIE

Algemene voorwaarden cultuur & vrije tijd Cultuurplein 2021-2022

Hieronder worden de algemene voorwaarden vermeld, die betrekking hebben op activiteiten van Cultuurplein, team cultuur & vrije tijd. Door in te schrijven voor cursussen/lessen op onze website verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Inschrijving

1. U dient zich in te schrijven voor cursussen/lessen via onze website. Voor iedere cursus/lessoort die u wilt volgen, dient u een aparte inschrijving in te vullen. De inschrijving van de jaar-omvattende lessen geldt tot wederopzegging.

2. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

3. Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing. Als de cursus is volgeboekt of wordt geannuleerd, ontvangt u bericht en bieden wij zo mogelijk een alternatief. Cursussen starten uitsluitend wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.

4. Plaatsing voor het nieuwe seizoen kan alleen worden gehonoreerd als het cursus/lesgeld betreffende voorgaande seizoenen geheel is voldaan.

Artikel 2 – Plaatsing en lesgeld

1. Iedere cursist die geplaatst kan worden, ontvangt tijdig een plaatsingsbevestiging als een cursus doorgaat. Bij inschrijving voor een muziek/zangles neemt de docent bij aanvang van het seizoen contact op met de leerling om de lestijd af te spreken. Deze lesafspraak geldt als bevestiging van plaatsing.

2. Het kan vanwege diverse redenen voorkomen dat een cursist/leerling niet (onmiddellijk) geplaatst kan worden. Wachtlijstleerlingen hebben voorrang op nieuwe inschrijvingen.

3. Tussentijdse plaatsing is in overleg mogelijk. Bij tussentijdse plaatsing wordt het cursus/lesgeld naar rato berekend.

4. Van een eventueel afgegeven betalingsmachtiging wordt pas gebruik gemaakt na plaatsing en facturering.

Artikel 3 – Tussentijdse beëindiging en restitutie

1. Annulering is alleen kosteloos tot 1 week voor startdatum van een cursus/lezing en wanneer er nog niet is deelgenomen aan muziek/danslessen. Bij annulering na deze bedenktijd of het volgen van de lessen dient u het volledige cursus/lesgeld te betalen.

2. Wanneer u bent ingeschreven voor muziek/danslessen, dan blijft u gedurende het eerste jaar ingeschreven tot wederopzegging. Er zijn in dat jaar 2 opzegmomenten waarop kosteloos opzeggen mogelijk is: 1. Vóór 1 juli wanneer u wilt stoppen met de lessen per nieuw cursus/lesjaar. 2. Vóór 1 december wanneer u de lessen wilt stoppen per 1 januari. Wanneer u al een geheel cursusjaar (september t/m juli) lessen heeft afgenomen, dan kunt u het volgende cursus/lesjaar kosteloos per maand opzeggen. Uw les-overeenkomst eindigt op de 1e dag van de maand rekening houdend met 1 kalendermaand als opzeggingstermijn.

3. Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk voor jaar-omvattende en doorlopende muziek/zanglessen en danslessen.

Artikel 4 – Restitutie bij uitval van lessen

1. In geval een cursist/leerling om medische redenen meer dan 3 aaneengesloten muziek/zang/danslessen verzuimt, kan schriftelijk om vermindering van het cursus/lesgeld worden gevraagd. De mate van vermindering is aan het oordeel van Cultuurplein.

2. Indien een docent door ziekte of afwezigheid/uitval anderszins voor langere tijd geen muziek/zang/danslessen kan geven, wordt zo spoedig mogelijk naar vervanging gezocht. Indien geen vervanging mogelijk is, vindt na afloop van het cursus/lesjaar restitutie van cursus/lesgeld plaats na 3 aaneengesloten gemiste lessen

Artikel 5 – Tarieven en kortingen

1. De tarieven worden vermeld op de website www.cultuurpleinnoordveluwe.nl prijswijzigingen en fouten voorbehouden. De tarieven zijn inclusief BTW voor leerlingen vanaf 21 jaar (peildatum 1 september 2021). Over het tarief voor de lessen aan leerlingen onder de 21 jaar wordt geen BTW gerekend. De cursus/lestarieven voor volwassenen zijn exclusief kosten van eventueel benodigd cursus/lesmateriaal (tenzij anders aangegeven). Leerlingen die buiten de gemeente Epe en Heerde wonen betalen een niet-gesubsidieerd tarief.

2. Er geldt een gezinskorting van 10% alleen aan het begin van het seizoen wanneer 2 of meerdere gezinsleden ingeschreven staan. Bij inschrijving later in het seizoen vervalt het recht op gezinskorting. De korting wordt berekend over het laagste cursus/lesgeld.

3. De korting wordt alleen toegekend op nog te ontvangen facturen. Korting kan niet achteraf berekend worden.

Artikel 6 – Betalingswijze

1. U kunt Cultuurplein via eenmalige automatische incasso machtigen om het cursus/lesgeld van uw IBAN-rekening af te schrijven. Een machtiging kunt u bij ons aanvragen of invullen bij inschrijving.

2. Termijnbetaling is alleen mogelijk als er sprake is van een machtiging tot automatische incasso en een factuurbedrag van minimaal € 50,00.

3. Voorcursussen van 36 lessen gelden maximaal 8 betalingstermijnen; voor alle overige cursussen geldt 1 of 3 betalingstermijn(en).

4. Als er geen machtiging tot automatische incasso is, dient de betaling van het gehele cursus/lesgeld plaats te vinden vóór de op de factuur vermelde vervaldatum.

5. In geval van betaling meer dan 4 weken ná de op de factuur vermelde vervaldatum kan dit consequenties hebben voor de cursist/leerling.

6. Als automatische incasso 2 maal achtereen niet mogelijk is gebleken, dient u het totale cursus/lesgeld ineens te betalen.

Artikel 7 – Recht van Cultuurplein

1. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van verstrekte informatie (zoals namen van docenten, tijden en tarieven). Cultuurplein behoudt zich het recht voor af te wijken van verstrekte informatie.

2. Aanspraak op de van toepassing zijnde artikelen uit de algemene voorwaarden worden uitsluitend door Cultuurplein beoordeeld.

3. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directeur-bestuurder van Cultuurplein.

4. Cultuurplein behoudt zich het recht voor om alle beeld/fotomateriaal, genomen tijdens cursussen, lessen en andere activiteiten, te gebruiken voor pr/publicatiedoeleinden. Heeft u hiertegen bezwaar, dan dient u dit vooraf schriftelijk aan te geven bij Cultuurplein.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Cultuurplein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die cursisten/leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de cursussen/lessen.

Bijdrage lesgelden: Voor minder draagkrachtige gezinnen in de gemeente Epe kan via https://www.kindpakket.nl/ om een bijdrage in het les/cursusgeld worden gevraagd voor kinderen van 4 tot 18 jaar. In de gemeente Heerde is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage in het cursus-/lesgeld voor

Direct contact met één
van onze medewerkers?

Bel 0578 760100.

Schrijf je in voor onze algemene nieuwsbrief