Cultuur
Sluiten
KUNST & CULTUUREDUCATIE

Algemene voorwaarden cultuur & vrije tijd Cultuurplein 

Hieronder worden de algemene voorwaarden vermeld, die betrekking hebben op activiteiten van Cultuurplein, team cultuur & vrije tijd. Door in te schrijven voor cursussen/lessen op onze website verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: Stichting Cultuur Plein Noord Veluwe, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 54875277, gevestigd aan de Griftstraat 8 te (8181 VZ) Heerde.
1.2 Cursist: de wederpartij van Opdrachtnemer, waaraan Opdrachtnemer een aanbod heeft gedaan tot het geven van een cursus of waarmee een Overeenkomst tot het geven van een cursus is gesloten.
1.3 Cursus: een les over een bepaald cultureel onderwerp die Opdrachtnemer aanbiedt over een bepaalde lesperiode. Alle actuele Cursussen worden aangeboden via de Website.
1.4 Schriftelijk: alle schriftelijke communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waaronder elektronische communicatie waarvan de afzender met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
1.5 Website: de website van Opdrachtnemer www.cultuurpleinnoordveluwe.nl, waarop de actuele Cursussen worden aangeboden.
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek die tussen Opdrachtnemer en Cursist tot stand komt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Opdrachtnemer en elke rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Cursist en op alle eventuele Overeenkomsten die nadien worden gesloten tussen Opdrachtnemer en Cursist.
2.2 Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk wanneer Opdrachtnemer en Cursist dit gezamenlijk Schriftelijk overeenkomen.
2.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, zullen Opdrachtnemer en Cursist gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die het doel van de nietige of vernietigde bepaling het meest benaderd.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Op de Website biedt Opdrachtnemer Cursussen aan op het gebied van (niet limitatief opgesomd) muziek, dans, musical, theater, kunst en beeldende vormgeving.
3.2 De Cursist dient zich via de Website in te schrijven voor een Cursus. Voor iedere Cursus is een afzonderlijke inschrijving van Cursist vereist. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
3.3 Opdrachtnemer geeft geen garantie dat een Cursus kan worden gevolgd bij inschrijving. Een Cursus heeft een select aantal plaatsen. Deelname aan de Cursus vindt aldus plaats onder voorbehoud van beschikbare plaatsen. Indien de Cursus is volgeboekt of wordt geannuleerd, ontvangt Cursist daarvan zo spoedig mogelijk een bericht. Indien mogelijk biedt Opdrachtnemer een alternatief aan.
3.4 Cursussen starten uitsluitend indien er voldoende aanmeldingen zijn.
3.5 Indien een Cursist deelneemt aan een Cursus, ontvangt Cursist tijdig bericht van Opdrachtnemer dat de Cursus start en dat Cursist kan deelnemen aan de Cursus.
3.6 Indien de cursus het geven van les op het gebied van muziek dan wel het bespelen van een instrument omvat, zal de docent die de Cursus verzorgt voor aanvang van de Cursus met Cursist een lestijd afspreken. Deze lesafspraak tussen de docent en Cursist geldt als een bevestiging van deelname.
3.7 Tussentijdse deelname aan een Cursus is uitsluitend mogelijk in overleg met Opdrachtnemer. Het lesgeld wordt bij tussentijdse deelname naar rato berekend.

Artikel 4 – Tussentijdse beëindiging en restitutie
4.1 Annulering met behoud van restitutie van de lesgelden is slechts mogelijk tot twee weken voor startdatum van een Cursus. Indien de Cursist later dan twee weken voor startdatum van een Cursus de Cursus annuleert, is de Cursist verplicht het volledige lesgeld te betalen.
4.2 Cursussen met betrekking tot het geven van dansles en/of muziekles worden gegeven in de periode van september tot en met juli (cursusjaar). Indien een Cursist zich inschrijft voor een Cursus dans en/of muziekles, blijft hij automatisch ingeschreven voor de Cursus van het volgende cursusjaar.
Voor het eerste cursusjaar zijn er twee (2) opzegmomenten waartegen kosteloos kan worden opgezegd.
• Indien de Cursist per 1 januari van het cursusjaar wil opzeggen, dient Cursist uiterlijk 1 december van datzelfde cursusjaar Schriftelijk aan Opdrachtnemer zijn opzegging te bevestigen.
• Indien de Cursist per 1 september (start van het cursusjaar) wil opzeggen, dient Cursist uiterlijk 1 juli voor de start van het cursusjaar Schriftelijk aan Opdrachtnemer zijn opzegging te bevestigen.

Na het eerste cursusjaar kan de Cursist maandelijks opzeggen. De opzegtermijn betreft één (1) maand en dient altijd te geschieden tegen de eerste (1e) dag van de maand.
4.3 Indien een Cursist wegens aantoonbaar medische redenen meer dan 3 aaneengesloten lessen niet kan volgen, kan schriftelijk om vermindering van het lesgeld worden verzocht. Opdrachtnemer kan naar rato van het gemiste aantal lessen, het lesgeld verminderen. Opdrachtnemer is daartoe niet verplicht.
4.4 Indien een docent van een Cursus door ziekte of andere moverende redenen voor lange tijd geen Cursus kan geven, wordt zo spoedig mogelijk naar een vervangende docent gezocht. Indien geen vervanging mogelijk is en een Cursist daardoor drie aaneengesloten lessen of meer mist, vindt een restitutie van het lesgeld plaats naar rato van de lessen die niet zijn gevolgd als gevolg van het uitvallen van de docent.
4.5 Indien een Cursus geen doorgang vindt in geval van overmacht, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Onder overmacht wordt tevens verstaan; elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid (waaronder maar niet limitatief maatregelen van overheidswege als gevolg van epidemieën en pandemieën), waardoor nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Opdrachtnemer mag voor de goede uitvoering van de overeenkomst derden betrekken, waaronder maar niet uitsluitend docenten van buiten de organisatie van Opdrachtnemer.
5.2 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, dienen zo snel mogelijk schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden gemeld, zodat Opdrachtnemer de mogelijkheid heeft deze te herstellen.
• Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum onderbouwd én Schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
• Klachten over de Cursus, dienen binnen 30 dagen Schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
5.3 Opdrachtnemer streeft ernaar binnen bekwame tijd een klacht af te handelen. Een klacht schort de betalingsverplichting van Cursist niet op.
5.4 Opdrachtnemer verbindt zich naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend opdrachtnemer de opdracht uit te voeren. De Overeenkomst tussen Cursist en Opdrachtnemer heeft dan ook het karakter van een inspanningsverbintenis.

Artikel 6 – Tarieven
6.1 De tarieven voor een Cursus worden vermeld op de Website. Aan de tarieven op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De tarieven op de website zijn inclusief BTW voor Cursisten die de leeftijd van 21 jaren hebben bereikt (peildatum start cursusjaar).
6.2 Alle tarieven op de website zijn exclusief eventuele kosten voor lesmateriaal en andere benodigdheden voor de Cursus.
6.3 Op de Website wordt een onderscheid gemaakt tussen gesubsidieerde tarieven (voor Cursisten die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt) en niet gesubsidieerde tarieven (voor Cursisten die de leeftijd van 21 jaar al wel hebben bereikt). Cursisten die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt en buiten de gemeente Epe of de gemeente Heerde wonen, kunnen geen aanspraak maken op een subsidie en betalen een niet-gesubsidieerd tarief. De Cursisten die buiten de gemeente Epe en de Gemeente Heerde wonen en de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, ontvangen bij aanmelding van een Cursus het op hen toepasselijke tarief.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Cursist kan Opdrachtnemer via een eenmalige automatische incasso machtigen om het lesgeld van de IBAN-rekening af te schrijven. Een machtiging tot automatische incasso kan worden ingevuld bij inschrijving van een Cursus.
7.2 Betaling in termijnen van het lesgeld is alleen mogelijk als sprake is van een machtiging tot automatische incasso en een factuurbedrag van minimaal € 50,00. Voor cursussen van 36 lessen gelden maximaal acht (8) betalingstermijnen. Voor de overige cursussen dient het lesgeld in maximaal drie (3) termijnen te worden betaald. Indien het lesgeld meer dan twee keer achtereenvolgend niet middels automatische incasso kan worden geïncasseerd, wordt het verschuldigde lesgeld ineens opeisbaar.
7.3 Indien Cursist geen machtiging verschaft tot automatische incasso, dient het lesgeld te worden voldaan voor de op de factuur vermelde vervaldatum. Indien betaling niet plaatsvindt voor de op de factuur vermelde datum, kan Opdrachtnemer ervoor kiezen Cursist uit te sluiten van verdere deelname aan de Cursus.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 9 – Overige bepalingen
9.1 Op alle rechtsbetrekking tussen Cursist en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Direct contact met één
van onze medewerkers?

Bel 0578 760100.

Schrijf je in voor onze algemene nieuwsbrief