Cultuur
Sluiten
KUNST & CULTUUREDUCATIE

Algemene voorwaarden cultuur & onderwijs Cultuurplein 

Hieronder worden de algemene voorwaarden vermeld die betrekking hebben op activiteiten van Cultuurplein, team cultuur & onderwijs. Door het aanbod te boeken via onze website en/of een op maat offerte te ondertekenen verklaart de school akkoord met de algemene voorwaarden. 

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtnemer: Stichting Cultuurplein Noord Veluwe, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 54875277, gevestigd aan de Griftstraat 8 te (8181 VZ) Heerde.
1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer, waaraan Opdrachtnemer een aanbod heeft gedaan of waarmee een Overeenkomst is gesloten.
1.3 Onderwijs: alle (niet limitatief opgesomd) adviezen, projecten, workshops en trainingen die Opdrachtnemer verricht en in verband gebracht kunnen worden met het geven van onderwijs op het gebied van cultuur.
1.4 Schriftelijk: alle schriftelijke communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waaronder elektronische communicatie waarvan de afzender met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
1.5 Website: de website van Opdrachtnemer www.cultuurpleinnoordveluwe.nl, waarop aanbiedingen worden gedaan die daar direct door betaling aanvaard kunnen worden.
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Opdrachtnemer en elke rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en op alle eventuele Overeenkomsten die nadien worden gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2.2 Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk wanneer Opdrachtnemer en Opdrachtgever dit gezamenlijk Schriftelijk overeenkomen.
2.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die het doel van de nietige of vernietigde bepaling het meest benaderd.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Op de Website biedt Opdrachtnemer (niet limitatief opgesomd) lessen, projecten voorstellingen en workshops aan op het gebied van Onderwijs. Het aanbod tot het geven van Onderwijs, wordt door de Opdrachtnemer gedaan via de Website en dient door Opdrachtgever via de website te worden aanvaard.
3.2 Opdrachtgever aanvaardt het aanbod door via de Website het aanbod tot het geven van Onderwijs te aanvaarden of door schriftelijk akkoord te gaan met de door Opdrachtnemer opgestelde offerte.
3.3 Een samengestelde offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de geoffreerde prijs.
3.4 Na aanvaarding van het aanbod kan de overeenkomst slechts Schriftelijk en met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer mag voor de goede uitvoering van de overeenkomst derden betrekken, waaronder maar niet uitsluitend trainers van buiten de organisatie van Opdrachtnemer.
4.2 Voor zover levertermijnen of deadlines zijn overeengekomen, zijn dit slechts geschatte termijnen. Deze termijnen hebben nimmer een fataal karakter.
4.3 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, dienen zo snel mogelijk schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden gemeld, zodat Opdrachtnemer de mogelijkheid heeft deze te herstellen.
• Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum onderbouwd én Schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
• Klachten over Onderwijs, dienen binnen 30 dagen uitvoering van de opdracht Schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.
4.4 Opdrachtnemer streeft ernaar binnen bekwame tijd een klacht af te handelen. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
4.5 Opdrachtnemer verbindt zich naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend opdrachtnemer de opdracht uit te voeren. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer heeft dan ook het karakter van een inspanningsverbintenis.
4.6 Overeenkomsten met betrekking tot het geven van Onderwijs kunnen niet tussentijds worden beëindigd. Voor zover tussentijdse beëindiging wettelijk niet beperkt kan worden, dient Opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te vergoeden, waaronder (maar niet limitatief) reserveringskosten, cateringkosten, materiaalkosten personeelskosten die zijn gemaakt ten behoeve van het geven van Onderwijs.
4.7 Wanneer nakoming niet mogelijk blijkt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is uit hoofde van de ontbinding niet gehouden enige (aanvullende) schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.

Artikel 5 – Annulering of wijziging van de overeenkomst
5.1 Het geven van Onderwijs vindt altijd plaats op een vooraf schriftelijk vastgelegd adres (te denken valt aan een school, museum of theater).
5.2 Indien een overeengekomen opdracht tot het geven van Onderwijs geen doorgang vindt door toedoen van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer eenzelfde of vergelijkbare activiteit aanbieden, tegen dezelfde voorwaarden en kosten.
5.3 Indien een overeengekomen opdracht tot het geven van Onderwijs geen doorgang vindt ten gevolge van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet gebonden om reeds gemaakte kosten door opdrachtgever te vergoeden. Onder overmacht wordt tevens verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid (waaronder maar niet limitatief maatregelen van overheidswege als gevolg van epidemieën en pandemieën), waardoor nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
5.4 Indien binnen 8 weken voor de overeengekomen uitvoeringsdatum van de opdracht tot het geven van Onderwijs een wijziging of verplaatsing wordt aangevraagd door opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten per wijziging of verplaatsing in rekening te brengen met een minimum van € 50.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betalingen voor diensten of producten van Opdrachtnemer ten behoeve van Onderwijs via de Website geschieden direct bij bestelling of door middel van een factuur.
6.2 Indien een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt voor eind september, zal Opdrachtnemer een factuur verzenden vóór november van datzelfde jaar.
6.3 Indien een Overeenkomst tussen partijen tot stand komt na de maand september (vanaf 1 oktober van datzelfde jaar), zal een factuur worden verzonden nadat de opdracht is uitgevoerd.
6.4 Betalingen voor diensten of producten van Opdrachtnemer ten behoeve van Onderwijs die worden gefactureerd, dienen binnen 14 dagen na de datum van facturatie te worden betaald. Opdrachtgever verkeert in verzuim indien de factuur niet tijdig wordt voldaan zonder dat daartoe een andere ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling worden administratiekosten met een minimum van € 25, — per aanmaning in rekening gebracht.
6.5 Opdrachtnemer is een stichting die op grond van haar prestaties in het onderwijs voor onder de 21 jaren, in beginsel is vrijgesteld van BTW. Alle genoemde prijzen op de website en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn uitgedrukt in Euro.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom
7.1 Opdrachtnemer is auteursrechthebbende van alle door Opdrachtnemer gemaakte of ter beschikking gestelde werken, waaronder maar niet uitsluitend trainings- en cursusmaterialen.
7.2 Alle door opdrachtnemer verstrekte ideeën, afbeeldingen, voorbeelden, concepten, lesplannen blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.
7.3 Werkwijzen, ideeën, modellen, concepten, ontwerpen, lesbrieven, opgestelde adviezen en dergelijke worden verstrekt in alle vertrouwelijkheid door Opdrachtnemer. Uitgebrachte voorstellen alsmede algemene hulpmiddelen, instrumenten, software en gereedschappen die gebruikt zijn voor uitvoering van de Overeenkomst blijven eigendom van Opdrachtnemer.
7.4 Tenzij anders overeengekomen mag Opdrachtgever de in lid 1 tot en met 3 van dit artikel omschreven bescheiden, opgestelde adviezen en/of uitgebrachte voorstellen niet vermenigvuldigen of namaken dan wel aan derden ter beschikking stellen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
7.5 Wanneer Opdrachtgever bekendheid geeft aan het projecten in (school)krant, wijkblaadje, internet en dergelijke dient de Opdrachtnemer genoemd worden als een van de meewerkende ofwel organiserende partij.
7.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om alle beeld- en fotomateriaal, genomen tijdens cursussen, lessen en andere activiteiten, te gebruiken voor publicatiedoeleinden. Opdrachtgever dient haar bezwaren daartegen schriftelijk kenbaar te maken bij Opdrachtnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en instructies.
8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, omdat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuist of onvolledige gegevens of wanneer de gegevens te laat zijn verstrekt.
8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
8.4 Indien Opdrachtnemer wél aansprakelijk is, overstijgt het bedrag waarvoor zij aansprakelijk is nimmer de hoogte van de factuur, althans het gedrag waarvoor Opdrachtnemer is verzekerd.
8.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden van welke aard dan ook.

Artikel 9 – Overige bepalingen
9.1 Opdrachtgever is niet bevoegd de Overeenkomst of de verplichtingen daaruit geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
9.2 Op alle rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.3 Geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Direct contact met één
van onze medewerkers?

Bel 0578 760100.

Schrijf je in voor onze algemene nieuwsbrief